خرابم مثل خرمشهر، ولی تو خرم‌آبادی…

شاید در نگاه اول عنوان دور از متن به نظر آید، اما حقیقت این است که در پس کلماتش می‌توان تمام متن را پیدا کرد.

ابتدا یک مقدمه بسیارمهم؛ معمولا به استفاده از نماد علاقه‌ی زیادی دارم، چراکه معتقدم هیچگاه نمی‌توان به مانند عقبه و مفاهیم مستتر در یک نماد، موضوعی را توضیح داد یا تشریح کرد.

“خرابم مثل خرمشهر، ولی تو خرم‌آبادی…”ادامه

خرابم مثل خرمشهر، ولی تو خرم‌آبادی…