معرفی | ساقی سرمست

همواره از دغدغه‌ها و مشغولیت‌های فکری‌ام تقابل و جایگیری درست سنت و مدرنیته در چهارچوب‌ها و فرم‌ها است؛ در واقع همواره طرفدار رویکردی هستم که در عین حفظ اصالت هر کدام، این دو را به جا کنار هم قرار دهد، تا فرمی درست و موفق شکل گیرد.

البته این موضوع صرفا شامل هنر نمی‌شود؛ در تمام اعمال و موقعیت‌هایی که به نوعی از گذشته وجود دارند، این تقابل به فراخور ویژگی‌ها و شرایط آن مورد خاص، اهمیت متفاوت پیدا می‌کند.

“معرفی | ساقی سرمست”ادامه

معرفی | ساقی سرمست

توضیحی پیرامون نشان سرو

3

به عقیده‌ی من نشان (Logo) یک سازمان و یا یک مجموعه، به میزان اهمیت وجود آن مجموعه، مهم است؛ چرا که این نشان معرف تمام عقاید، اهداف، ویژگی‌ها و… خواهد بود. البته این موضوع زمانی مطرح می‌شود که فرآیند طراحی نشان به درستی طی شده باشد. بنابراین، این چند خط به نحوی خلاصه‌ای از اهداف و برنامه‌های سرو نیز خواهد بود!

“توضیحی پیرامون نشان سرو”ادامه

توضیحی پیرامون نشان سرو